sax

MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr.125-V/1.3.


                                                                                                    

 

     

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 


     I SKYRIUS

 

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

    Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos (toliau – Muzikos mokykla) mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių tikslas – reglamentuoti mokinių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, pagrindines mokinių asmens duomenų tvarkymo, mokinių, kurių amžius daugiau kaip 16 metų, ir mokinių, kurių amžius iki 16 metų, tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų), teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje (toliau – Muzikos mokykla).

 

 

    Taisyklės parengtos vadovaujantis pavyzdinėmis Asmens duomenų tvarkymo mokyklose taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.1T–45, Mokinių registro duomenų saugos nuostatais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji reikalavimai organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms), kitais įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą,

 

 

    Muzikos mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami mokinių asmens duomenis, privalo laikytis konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse.

 

 

    Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

 

        Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;  

 

        Duomenų subjektas – kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

 

        Duomenų valdytojas – kompetentinga institucija, kuri viena ar kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;   

 

        Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kurie duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;   

 

        Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne, išskyrus valdžios institucijas, kurios gali gauti asmens duomenis vykdant konkretų tyrimą pagal valstybės narės teisę, kai tvarkydamos tuos duomenis tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;   

 

        Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.   

 

    Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir  Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.

 


II SKYRIUS

 

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

 

    Mokinių asmens duomenys Muzikos mokykloje tvarkomi šiais tikslais: mokymo sutarčių apskaitos, mokinių asmens ugdymo pasiekimų tvarkymo, konkursų, festivalių anketų pildymui, el. dienyno pildymo, išsilavinimo ir kitų pažymėjimų išdavimo, mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo, neformaliojo vaikų švietimo organizavimo, Muzikos mokyklos mokesčio už programas apskaitos,  Muzikos mokyklos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (mokinių koncertiniai pasiekimai, nuotraukos, filmuota medžiaga), tarpinstitucinio bendradarbiavimo visuomenėje užtikrinimo, svarbaus Muzikos mokyklos turto saugumo užtikrinimo.

 

 

    Muzikos mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami mokinių asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų:

 

        asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai. Muzikos mokykla asmens duomenis tvarko vadovaudamasi ADTAĮ, Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais asmens duomenų tvarkymą mokyklose reglamentuojančiais teisės aktais;  

 

        asmens duomenys renkami Taisyklių 6 punkte apibrėžtais tikslais, ir po to tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

 

        asmens duomenys tikslūs ir, jei reikia asmens duomenų tvarkymui, nuolat atnaujinami pagal Mokinių registro (toliau – MR) nuostatus. Mokinių asmens duomenys atnaujinami ne rečiau kaip 2 kartus per metus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) nustatytu laiku, t. y. priėmus naujus mokinius ir suformavus klases naujiems mokslo metams. Duomenys tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenų subjektas praneša apie jų pasikeitimą. Muzikos mokykla imamasi visų pagrįstų priemonių siekdama užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

 

         asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti, siekiant konkrečių tikslų, nurodytų Taisyklių 6 punkte. Tvarkomų Asmens duomenų apimties sąrašas:

 

7.4.1. mokymo sutarčių apskaitos tikslu yra tvarkoma: mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai;

 

       7.4.2. el. dienyno pildymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, mokslo metai, įvertinimai;       

 

      7.4.3. įvairių pažymėjimų (pvz.: apie dalyvavimą festivaliuose, konkursuose, projektuose ir kt.) išdavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, mokomasis dalykas, klasė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, gyvenamoji vieta, renginio pavadinimas;

 

     7.4.4. pagal Mokinių registro nuostatus Muzikos mokykla tvarko Mokinių registro objekto asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, mokytis į mokyklą atvykimo/išvykimo duomenis (atvykimo/ išvykimo data, išvykimo priežastis, įsakymo numeris, mokyklos baigimo data), bendrus duomenis apie mokslą (klasė, mokymosi programa, mokymosi sutartis;

 

   7.4.5. pagal Mokinių registro nuostatus Mokinių registre kaupiami duomenys apie Mokinių registro objekto šeimą, mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas, duomenys (gaunami iš Švietimo ir mokslo institucijų registro), duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie Registro objekto mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje;

 

  7.4.6. neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tikslu (ekskursijos, projektai, išvykos) – mokinio vardas, pavardė, klasė, vadovas, mokslo metai;

 

  7.4.7. Muzikos mokyklos mokesčio už programas apskaitos tikslu - mokinio vardas, pavardė, mokymo dalykas, klasė, mokesčio suma;    

 

 7.4.8. mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, mokymo dalykas, mokymo programa, įvertinimo pažymys;

 

 7.4.9. Muzikos mokyklos veiklos informavimo bendruomenei ir/ar visuomenei tikslu – mokinių dalyvavimas koncertuose, kur užfiksuotas mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, apie mokinių veiklą sukurta filmuota medžiaga ir/ar nuotraukos, kur užfiksuotas mokinys;

 

   7.4.10.mokinių, kurie gerai mokosi, lanko mokyklą, pagyrimo Muzikos mokyklos internetinėje    svetainėje tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, nuotrauka;

 

7.4.11. Muzikos mokykla tvarko mokinių asmens duomenis ir kitais apibrėžtais ir teisėtais tikslais, pvz., mokinių pasiekimų dokumentų tvarkymas.  

 

    7.5. Muzikos mokykloje tvarkomi mokinių asmens duomenys vidaus administravimo tikslu:

 

            mokinių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, telefono Nr., gimimo data, klasė, lytis, foto nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas;

 

            sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupė, regėjimo aštrumas, sveikatos duomenys dėl galimos alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl neįgalumo;

 

            rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos;

 

            mokinių tėvų duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, telefono Nr., gyvenamosios vietos adresas;

 

    7.6. Mokinių iki 16 metų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Mokinių registro objekto duomenys yra saugomi Mokinių registro duomenų bazėje. Mokinių registro objektui pakeitus ugdymosi/mokymosi įstaigą, Mokinių registro objekto duomenys atitinkamai yra priskiriami kitai ugdymosi/mokymosi įstaigai. Mokinių registro objektui išvykus iš mokyklos jo duomenys saugomi Registro duomenų bazėje.

 

8.Mokinių asmens duomenų rinkimo tvarka:

 

         priėmus naujus mokinius ir suformavus klases/grupes naujiems mokslo metams, duomenys apie mokinius į mokinių registrą įvedami iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklai pateiktų dokumentų, nustatytos formos prašymu:

 

            mokinio vardas, pavardė, asmens kodas – iš gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento;

 

            gyvenama vieta, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai ir pavardės – tiesiogiai iš duomenų objekto ar švietimo įstaigų;  

 

        duomenis į mokinių registrą įveda ir toliau tvarko Muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai;

 

         į mokinių registrą įvesti duomenys teikiami Švietimo valdymo informacinei sistemai (ŠVIS) Lietuvos ŠMM nustatytais terminais ir tvarka.

 

 

        asmens duomenys gali būti teikiami tik vadovaujantis ADTAĮ 5 straipsnyje nustatytais teisėto tvarkymo kriterijais pagal sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį arba gavus duomenų gavėjo rašytinį prašymą (pagal ADTAĮ 6 straipsnį).

 

        duomenų gavėjai ir gavėjų grupės – Rokiškio švietimo centras, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, švietimo įstaigos, Rokiškio švietimo pagalbos tarnyba;

 

        duomenų teikimas duomenų gavėjams elektroninėmis ryšio priemonėmis. Asmens duomenys teikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis nepažeidžiant konfidencialumo principo, kai būtina užtikrinti mokyklos paslaugų teikimą.

 

    Mokinių asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui: dalyko mokytojai, mokyklos administracija, sekretorė, ūkvedys.

 


III SKYRIUS

 

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJO PAREIGOS

 


    Muzikos mokykloje tvarkomų mokinių asmens duomenų valdytoja yra Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, juridinio asmens kodas 190253584, Kauno g. 4, 42115, Rokiškis, kuri:

 

         užtikrina duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ir vykdo Bendruosiuose reikalavimuose organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytas asmens duomenų valdytojo pareigas;

 

         paskiria asmenį (-is), atsakingus už mokinių asmens duomenų tvarkymą Muzikos mokykloje;

 

         rengia Mokinių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus peržiūri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;

 

         ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka mokinių asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimą, parengia ataskaitą ir prireikus imasi priemonių rizikai pašalinti arba sumažinti;

 

         organizuoja darbuotojų, atsakingų mokinių už asmens duomenų tvarkymą, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą asmens duomenų teisinės apsaugos srityje.

 


IV SKYRIUS

 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS TVARKYTI

 

JŲ ASMENS DUOMENIS

 


    Asmens duomenų subjektai, t. y.  mokiniai, kurių amžius daugiau kaip 16 metų (toliau mokinys), mokinių tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojas), kurių vaikų, besimokančių Muzikos mokykloje, amžius iki 16 metų (toliau – tėvai), sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštiškai, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, pagal nustatytą formą (priedas Nr.1), patvirtindami, jog sutinka, kad jų asmens duomenys Mokykloje būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

 

    Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jo asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą.

 

V SKYRIUS

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 


    Direktoriaus įsakymu paskirtas Muzikos mokyklos darbuotojas užtikrina, kad duomenų subjekto teisės būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai, suprantamai bei priimtina forma.

 

    Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo būdai:

 

         žinoti (būti informuotam) apie savo (mokinys) ar vaiko (tėvai) asmens duomenų tvarkymą:

 

            Muzikos mokykla, iš duomenų subjekto tiesiogiai rinkdama asmens duomenis, suteikia tokią informaciją: savo rekvizitus, nurodo, kokiais tikslais tvarkomi mokinio asmens duomenys, kam ir kokiais tikslais jie teikiami, kokius asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės;

 

            Muzikos mokykla duomenų subjektui suteikia informaciją apie teisę susipažinti su Muzikos mokykloje tvarkomais jo (mokinio) arba vaiko (tėvai) asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi duomenų subjekto asmens duomenys.  

 

        susipažinti su savo (mokinys) ar vaiko (tėvai) asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi:

 

            jei duomenų subjektui (mokiniui), vaiko tėvams kyla klausimų dėl jų asmens duomenų tvarkymo, jie turi teisę kreiptis į Muzikos mokyklos administraciją ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei rašytinį prašymą, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie duomenų subjektų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

 

            Muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas duomenų subjektui parengia atsakymą ir pateikia prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.

 

         reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo (mokinys) vaiko asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ  ir (arba) Reglamento (ES) 2016/679) nuostatų. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo (mokinys) arba tėvai nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kreipiasi į Muzikos mokyklą, Muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas privalo nedelsiant asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto prašymu (rašytine, žodine ar kita forma) nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;  

 

15.4. duomenų subjektų teisė nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi:

 

            mokinys ir  tėvai turi teisę nesutikti (raštu, žodžiu ar kitokia forma), kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jų (mokinių) ir vaikų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti pareikštas duomenų rinkimo metu neužpildant tam tikrų prašymo ar sutarties, anketos vietų (eilučių) arba vėliau gavus bet kokios formos duomenų subjekto prašymą nutraukti tam tikrų neprivalomų asmens duomenų tvarkymą. Kad ši teisė būtų įgyvendinama, duomenų subjektui privalo būti suteikta informacija, kurie jo asmens duomenys yra neprivalomi tvarkyti;

 

            gavus duomenų subjekto prašymą nutraukti tam tikrų neprivalomų asmens duomenų tvarkymą, Muzikos mokykla nedelsiant ir nemokamai nutraukia neprivalomų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus.   

 


VI SKYRIUS

 

KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS

 


    Muzikos mokyklos darbuotojai, direktoriaus įsakymais paskirti tvarkyti mokinių asmens  duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

17. Darbuotojai gali susipažinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenų rinkmenomis, su kuriais susipažinti ir juos tvarkyti jie buvo įgalioti.  

 

18. Darbuotojai turi imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam mokinių asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam ne teisėtam tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengiant nereikalingų kopijų darymo. Jei darbuotojas abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į Muzikos mokyklos direktorių, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.

 

19. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko mokinių asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja Mokinių duomenų bazės pagal galiojančias taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

 


VII SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 


20. Taisyklės atnaujinamos (peržiūrimos, keičiamas, papildomas, rengiamos naujos) ne račiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

 

    Darbuotojai, kurie atsakingi už šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų subjektų

 

(mokinių) asmens duomenų tvarkymą, arba darbuotojų atliekamos funkcijos sudaro galimybę sužinoti mokinių asmens duomenis, privalo vykdyti šiose taisyklėse nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.  

 

    22. Muzikos mokyklos darbuotojas, vykdantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi Muzikos mokykloje kontrolės funkcijas, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimą ir ataskaitą pateikia Muzikos mokyklos direktoriui.

 

    23. Taisyklės skelbiamos Muzikos mokyklos intraneto svetainėje.  

 

   24. Už šių Taisyklių pažeidimą darbuotojams, atsakingiems už mokinių asmens duomenų tvarkymą,  taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta atsakomybė.

 

________________________

 

seperator

seperator

INFORMACIJA

seperator

sostine

 

under construction

MIELI TĖVELIAI!

 

 Už mokslą Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje  jau  galite  susimokėti  per elektroninę bankininkystę. Mokyklos kodas 190253584, DnB banko sąskaita – LT34 4010 0415 0021 5641

 

Skaityti daugiau...

seperator

 

Pamokų laikas

seperator

1. 12.10 – 12.55
2. 13.05 – 13.50
3. 14.00 – 14.45
4. 14.55 – 15.40
5. 16.00 – 16.45
6. 16.55 – 17.40
7. 17.45 – 18.30
8. 18.35 – 19.20

seperator